Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Mukačevská 27

OZNAM


Stravné na 1 deň  pre deti v MŠ je       1,74 eur.

Stravné na 1 deň  pre deti v MŠ s dotáciou       0,54 eur

(dotácia od štátu je 1,20 eur + rodič doplatí iba 0,54 eur)

Stravné  na 1 deň pre deti v MŠ s diétou  ( celiakia)   2,05 eur

Stravné na 1 deň pre dieťa MŠ s diétou  a s dotáciou (predškoláci)    0,85 eur
 

Jednorazový príspevok 20 eur uhrádzajú iba predškoláci, t.j. deti posledného ročníka MŠ a to vopred pred začiatkom školského roka najneskôr do 25.dňa v mesiaci august. Ten slúži pre účel zaplatenia stravného. Ak nebude dieťa (predškolák) prítomné v MŠ a nebude odhlásené zo stravy, vtedy je možné prísť si pre obed, ale platí plnú sumu 1,74 eur. Ak nebude príspevok vyčerpaný, bude vrátený zákonnému zástupcovi po skončení školského roka.

 

Podobne ako jednorázový príspevok, tak aj stravné sa uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci.

Prihlásiť alebo odhlásiť dieťa nie je možné v daný deň. Je potrebné odhlásiť alebo prihlásiť dieťa najneskôr do 14.00 hod. deň vopred ako je uvedené v zápisnom lístku, ktorý obdrží každý zákonný zástupca dieťaťa na emailovu adresu ŠJ:

sjms.mukacevska@post.sk

t.č. 051/ 7719001 . školská jedáleň

 

Na úhradu stravného je potrebné použiť číslo účtu:

IBAN : SK 23 7500 0000 0040 0860 2135
Číslo účtu: 4008602135/7500

 

Suma na mesiac bez dotácie  35 eur (odporúčame trvalý príkaz)

Suma za mesiac s dotáciou     11 eur

 

Ako VS použite triedu napr. 1.MŠ, 2.MŠ a pod...

 

Preplatky budú vrátené rodičom v júli po skončení školského roka.

Zodpovedná vedúca ŠJ:  

Lukačová Eva

 

 

 

Jedáleň Jurkovičova- pre MŠKP na Sekčove

 • OZNAM

  Milí rodičia!

  Oznamujem Vám, že stravné na príslušný mesiac na školský rok 2019/2020  je potrebné uhradiť najneskôr do

  25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac
  účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód)
  suma: 36 EUR bez dotácie (odporúčame trvalý príkaz)
  11 EUR s dotáciou (predškoláci; odporúčame trvalý príkaz)

   

  Stravné na 1 deň je 1,74 eura bez dotácie. S dotáciou 0,54 eur. V prípade ak nepoužijete trvalý príkaz, stravné môžete uhradiť len v pokladni v ČSOB (OC MAX) na účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód).

  Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa, v správe pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa. Peniaze neposielajte poštovou poukážkou.

  V každej triede na nástenke bude zavesený zoznam, kde bude vypočítaná platba na uvedený mesiac.

  Rodičom, ktorí platia trvalým príkazom, preplatky budú vrátené na účty v júli 2020. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky: 7775050, (po 9:00 hod.), po 14,00 hod. je zapnutý záznamník.

  Odhlásiť stravu je možné do 14. hod. predchádzajúceho dňa, v súrnych prípadoch len v prvý deň ochorenia dieťaťa je možné do 7,30 hod. Odhlasovať stravu je možné na záznamník od 14.00 hod. do 7,30 hod 7775050. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  Valentína SABOLOVÁ - vedúca školskej jedálne.

   

  OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil publikáciu receptúr školských jedální upravených pre potreby bežnej rodiny pod názvom Mňamky zo školskej kuchyne. Knihu Mňamky zo školskej kuchyne si môžete stiahnuť z tejto adresy www.skolskyurad.presov.sk

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov: